Přihlášení uživatele

Registrovat

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

 
Úvodní strana > Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Akcie
Cenný papír, který dokladuje majetkový podíl držený v akciové společnosti. Držitel akcie má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Akcionář
Je podílník akciové společnosti, který vlastní určitý počet akcií dané společnosti. Akcionář má právo podílet se na zisku a řízení společnosti dle objemu a typu vlastněných akcií. 
Akciová společnost
Typ obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě.
Aktiva
Aktiva souhrnně označují majetek určité společnosti.
Akvizice
Přátelské či nepřátelské převzetí fungující společnosti nebo její části.
Burza cenných papírů
Místo, kde se střetává poptávka po cenných papírech s jejich nabídkou. Tím se vytváří cena obchodovatelného cenného papíru, která se nazývá kurz cenného papíru.
Business angel
Individuální investor investující vlastní kapitál na předem stanovené období do perspektivních malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem (zpravidla firmy ve fázi seed, start-up nebo v expanzní fázi životního cyklu). „Business angel“ investor přináší do firmy také určité know-how v podobě odborných znalostí, orientace v daném oboru, popř. kontaktů na strategické partnery. Business angels tedy nehledají pouze nejvyšší výnos své investice s určitou výší rizika, ale hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují.
Cenný papír
Obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj, který lze nakoupit a prodat. Právě vlastnost obchodovatelnosti je podmínkou, aby se finanční nástroj považoval za cenný papír. S cenným papírem je spojeno soukromé právo oprávněného majitele. Mezi cenné papíry patří: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky a další. 
Diverzifikace investic
Diverzifikace investic znamená rozkládání portfolia na více investic za účelem snížení celkového investičního rizika. Investoři mohou např. umístit své prostředky do velkého množství podniků namísto investic do jednoho podniku. V případě malého objemu prostředků mohou také investovat do investičního fondu nebo do podílového fondu, který sám má značně diverzifikované portfolio. Další takovou institucí, která zajišťuje diverzifikaci investic, je banka. Není však možné diverzifikovat všechny druhy investičních rizik.
Divestice
Opak investice. Subjekt se zbavuje majetku, majetkových účastí, cenných papírů atp.
Dividenda
Výnos vyplácený akciovou společností do rukou akcionáře, který akcie držel v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. V podstatě se jedná o podíl na zisku, který společnost vytvořila. Ve většině případů se dividenda vyplácí ze zisku za minulý rok, ale může být vyplacena i z nerozděleného zisku z minulých let. Rozhodnutí o tom, zda společnost bude, nebo nebude dividendy vyplácet, činí valná hromada, většinou na návrh managementu společnosti, která taktéž určí rozhodný den pro výplatu dividendy a datum její splatnosti. Od tohoto termínu si mohou akcionáři dividendy vyzvednout.
Dluhopis (obligace, bond)
Dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat od emitenta splacení peněžního obnosu uvedeného v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos.
Due Diligence
Audit hospodaření, při kterém dochází k hloubkovému prozkoumání finančních výkazů podniku. Due diligence nejčastěji využívají zájemci o koupi konkrétní společnosti. INVESTMENT CONSULTING běžně zpracovává due diligence ve spolupráci se svými partnery.
Durace
Udává střední dobu splatnosti dluhopisu. Durace také hodnotí citlivost dluhopisu na změnu úrokových sazeb.
Ebitda (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
Hospodářský výsledek/zisk před úrokovými náklady, daněmi, odpisy a nepeněžními náklady (např. opravné položky, rezervy apod.).
Finanční investor
Investor, který investuje bez oborového omezení a sleduje především zisk ze svých investic.
Financování dluhu
Typ investice, jíž rizikoví investoři splatí za firmu dluh a na oplátku získají majetkové podíly v této firmě.
Financování počátečního rozvoje (Early Stage Expansion)
Investice do firmy, která existuje maximálně tři roky, doposud nedosáhla zisku, ale má zajímavý projekt.
Fond rizikového kapitálu
Investuje prostředky svých podílníků či akcionářů do neveřejně obchodovaných firem, které obvykle potřebují kapitál na expanzi. Tím fond rizikového kapitálu získá příslušný podíl v dané společnosti. Investice by měla podpořit postup firmy do další fáze jejího vývoje a přispět k růstu její tržní hodnoty.
Fúze
Sloučení nebo spojení společností. Fúzí buď vzniká jeden nový podnik a ostatní podniky zanikají, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní jsou do něj integrovány.
Hedgeový fond
Je speciální fond, který téměř nepodléhá regulaci. Představuje vysoce rizikovou investici, která může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů. Poplatky za správu hedge fondu jsou však vyšší než u klasického fondu s nižší transparentností. Hedge fondy používají různé strategie, jako např. prodej nakrátko či pákový efekt.
Investice
Vynaložené zdroje, u kterých se očekává kladné zhodnocení. INVESTMENT CONSULTING zvyšuje pravděpodobnost kladného zhodnocení investic pečlivým výběrem investičních příležitostí.
Investiční fond (investiční společnost)
Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Z peněžních prostředků od investorů vytváří podílový fond, který spravuje. K činnosti investičního fondu je třeba povolení Komise pro cenné papíry.
Investiční poradenství
Poradenství v oblasti investic. Konzultační, poradenská a zprostředkovatelská společnost INVESTMENT CONSULTING pro své klienty vyhledává nevhodnější investiční příležitosti podle jejich požadavků. Následně jim v rámci transakčního poradenství pomáhá se zajištěním transakcí, aby vše proběhlo bez závad a v daných termínech. Vzájemná spolupráce je založena na důvěře a dlouhodobém vztahu, neboť pro mnoho investorů zajišťujeme služby opakovaně.
Investiční riziko
Riziko investice představuje stupeň nejistoty spojený s očekávaným (budoucím) výnosem. Každý investor vnímá riziko jinak a zaujímá k němu jiný postoj (averze k investičnímu riziku, neutrální postoj, sklon k riziku aj.). Za nejméně rizikovou (bezrizikovou) investici jsou považovány státní dluhopisy (např. pokladniční poukázky vydávané centrální bankou).
Investor
Subjekt nebo fyzická osoba, která vkládá do určité aktivity své dočasně volné finanční prostředky s cílem jejich zhodnocení. Investorem může být investiční fond, banka, penzijní fond, pojišťovna, soukromá společnost nebo fyzická osoba. INVESTMENT CONSULTING disponuje kontakty na významné investory a připravuje pro ně investiční příležitosti.
Joint venture
Forma investování do rizikových oblastí, kdy investující subjekt vytvoří nový vedle stojící podnik, který je založen pro přesně určenou akci a obvykle na omezenou dobu. Často se pro tuto formu investování spojí více investujících subjektů.
Kolektivní investování
Investování na principu rozložení investičního rizika. Investoři vkládají své peněžní prostředky do podílového fondu, který spravuje investiční fond. 
Likvidita
Schopnost firmy dostát svým finančním závazkům.
Doba, za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na danou investici.
Nekorelované investice
Investice s nulovou závislostí, tzn. roste-li na burze např. kurz jedné investice, nemá tato skutečnost žádný vliv na kurz druhé investice.
Podílový fond
Fond vytvořený z peněžních prostředků shromážděných z prodeje podílových listů. Majetek v podílovém fondu je společným majetkem majitelů podílových listů. Podílový fond vytváří a obhospodařuje investiční společnost za účelem kolektivního investování.
Pokladniční poukázka
Krátkodobý cenný papír vydávaný státem nebo institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz.
Portfolio
Souhrn cenných papírů v majetku jednoho investora. Doporučuje se tento soubor diverzifikovat, tedy investovat do různých aktiv, a tím snížit riziko investice.
Předstartovní financování (seed financing)
Investice do vývoje výrobku či rozvoje činnosti, pro které bude teprve založena nová firma. Jedná se o jednu z nejrizikovějších investic, čemuž odpovídá i požadovaná míra zisku a ne příliš velká ochota investorů financovat projekty v takto rané fázi vývoje.
Prioritní akcie
Akcie, s níž je spojeno přednostní právo na výplatu dividendy. Často bývá tato priorita kompenzována omezením hlasovacího práva. To však neplatí v případě, že není prioritní dividenda vyplácena.
Private equity
Označuje soukromý kapitál, který byl získán jiným způsobem než obstaráním na kapitálových trzích. Je to jeden z nástrojů financování menších a středních firem, které nemají dostatek vlastních a úvěrových zdrojů na financování rozvoje nových produktů a technologií, expanze pracovního kapitálu, realizace akvizic nebo celkového posílení finanční situace společnosti.
Rentabilita (výnosnost)
Schopnost dosahovat výnosu, zisku apod. na základě vložených prostředků. Ukazatel výnosnosti nebo efektivnosti hospodaření se vypočte jako poměr výnosu (zisku) k vynaloženým prostředkům a vyjadřuje se obvykle v procentech.
Rizikový kapitál (venture kapitál)
Jde o soukromý kapitál určený k založení, rozvoji nebo odkupu společností s rychlým růstovým potenciálem. Tento kapitál poskytují buďto jednotliví investoři, kteří se pak stávají podílníky v příslušné firmě, nebo jej poskytují fondy rizikového kapitálu, které sdružují individuální investory, a pak v roli podílníků vystupují správci těchto fondů. Rizikový kapitál představuje dlouhodobou investici nejen peněz, ale i času a úsilí. Odborné znalosti, které s sebou investor přináší, mají mnohdy pro rozvoj firmy větší význam než samotné investiční prostředky.
Rozvojové financování (expansion financing)
Je určeno k navýšení pracovního kapitálu firmy, ze kterého se může financovat zavedení dalšího výrobku či služby, vstup na zahraniční trhy a akvizice.
Směnka
Cenný papír, který zavazuje dlužníka zaplatit majiteli směnky stanovenou peněžní částku ve stanoveném čase.
Start-up
Začínající záměr založený na dobrém nápadu, který má významný růstový potenciál s nízkými náklady.
Startovní financování (start-up financing)
Investice do firmy, která má již připravený produkt včetně prodejní strategie a potřebuje financovat výrobu a distribuci.
Strategický investor
Investor, který vkládá prostředky do investic v oblasti své působnosti. Přináší tak nejen kapitál, ale také odborné znalosti, jimiž v dané oblasti disponuje.
 
vyrobila Omega Design